KOM en Silotanken

Een in Nederland geplaatste silotank, welke gebruikt wordt voor melkkoeling en bewaring dient te voldoen aan een aantal voorschriften en vereisten. De plaatsing dient naast bouwvoorschriften ook te voldoen aan voorschriften van de zuivelfabriek waaraan geleverd wordt door de melkveehouder (o.a. bereikbaarheid, binnen/buiten en uitloop/kraan).

 

Type goedkeuring silotanks

Verder is het van belang er een goedkeuring wordt verkregen door de leverancier op basis van een technische beschrijving en bevestiging daarop van de leverancier en een toetsing op het kunnen aanleveren van een representatief uitbetalingsmelkmonster. Aan dit laatste wordt door KOM invulling gegeven waarbij goedkeuring leidt tot plaatsing op de ‘witte lijst’ van silotanks.

 

De goedkeuring wordt vooreerst verstrekt op basis van één tank van dit nieuwe type en op basis van een bepaalde grootte en vulling. 

 

Indien door of namens de melkveehouder wijzigingen worden aangebracht aan een silotank met goedkeuring, dient de melkveehouder de ontvanger van boerderijmelk daarover te informeren. De ontvanger van boerderijmelk administreert de wijziging en beoordeelt of een nieuwe typekeuring noodzakelijk is en zal indien nodig KOM daarover informeren.

 

Wijzigingen in techniek en gebruik aangebracht door de leverancier bij een goedgekeurde silotank dienen te allen tijde gemeld worden aan KOM en kunnen leiden tot een nieuwe volledige of gedeeltelijke toetsing.

 

Heeft U vragen of wilt u een aanmelding doen als leverancier, neem dan contact op met de heer P.J.M. Huijsmans (tel. 088 - 7547014).

 

Onderstaand treft u reeds enkele documenten betreffende de aanmelding en werkwijze.

 

Overzicht documenten

Aanmeldformulier openen/downloaden
Organisatorisch protocol openen/downloaden
Technisch protocol openen/downloaden
Goedgekeurde typen silotanken "witte lijst" openen/downloaden