Herijkingen

Alle bij de erkende melkproductieregistratie gebruikte melkmeetapparatuur dient periodiek gecontroleerd te worden. Veel veehouders hebben goedgekeurde meetapparatuur in de vorm van melkmeetglazen of elektronische melkmeters in eigendom. De overige bedrijven gebruiken TruTest melkmeters via de melkcontrolevereniging. De melkmeetglazen worden 1x per 24 maanden gecontroleerd en voor elektronische melkmeters is deze termijn 12 maanden. In de tabel is aangegeven hoeveel melkmeters er gecontroleerd zijn en wat de resultaten hiervan zijn.

Er waren per 31 december 2006 ongeveer 5000 bedrijven met elektronische melkmeters en 8.250 bedrijven met melkmeetglazen aangesloten bij de melkproductieregistratie. Het lagere aantal bezochte bedrijven bij melkmeters (zie tabel) wordt veroorzaakt door nieuwe bedrijven en achterstand in uitvoering. Deze nieuwe bedrijven staan nog niet gepland voor een periodieke controle, maar hebben wel een installatieproef gehad. Daar de meetglazen éénmaal in de twee jaar worden gecontroleerd, dient ongeveer de helft in een jaartijdvak te worden bezocht. Het inhalen en verkleinen van de achterstand blijft voor KOM een belangrijk aandachtspunt. De dealers en leveranciers/vertegenwoordigers zijn hierop aangesproken. Daarnaast is bij de dealer extra aandacht nodig voor een uitvoering van de periodieke controle op de melkmeetglazen tijdens de reguliere onderhoudsbeurt, zodat een efficiënte werkwijze gehanteerd wordt. Bij het overschrijden van de ijktermijn met 3 maanden krijgt de veehouder een schriftelijke waarschuwing.

Tabel - Periodieke controles op melkmeetapparatuur door dealers

 

Melkmeters2)

Melkmeetglazen


2005

2006

2005

2006

bezochte bedrijven

3244


3583


3472


3225


meetunits op deze bedrijven

36345


40600


33961


31820


bedrijven met afwijking1)

654

20,2%

754

21,0%

1483

42,7%

1400

43,4%

meetunits met afwijking1)

1571

4,3%

2843

7,0%

3421

10,1%

3170

10,0%

 

1) Een afwijking betekent dat een bedrijf of meter een afwijking heeft van groter dan 0,2 kg.
2) Aanvullend dient opgemerkt dat in de normale werkwijze de melkmeters eerst preventief worden nagekeken. De afwijkingen die hiermee reeds worden opgelost zijn hierdoor niet inzichtelijk.


Om de dealer zo goed mogelijk te ondersteunen bij zijn planning wordt voor zowel de melkmeters als de melkmeetglazen een planning gemaakt voor een jaar vooruit. Op deze wijze kan goed beoordeeld worden of bij een toekomstig onderhoud de meetapparatuur ook gecontroleerd dient te worden. Het kan en mag niet zo zijn dat een veehouder zijn erkende gegevensstatus verliest door achterstand van de dealer. Ter ondersteuning ontvangt de dealer per kwartaal een planning van KOM betreffende uit te voeren onderhoudsbeurten en periodieke controles. Deze planning kan als leidraad of naast de eigen planning worden gebruikt.

Indien een veehouder weigert de periodieke controle uit te laten voeren, dient het ijkrapport met de betreffende opmerking naar KOM opgestuurd te worden. Een veehouder krijgt bij het verlopen van de periodieke controle termijn of bij een weigering deze te laten uitvoeren, schriftelijk een termijn opgelegd, waarbinnen uitvoering als nog plaats dient te vinden. Het niet tijdig laten uitvoeren van de periodieke controle kan leiden tot intrekking van de goedkeuring voor gebruik bij de erkende melkproductieregistratie. Tijdens de periodieke controle wordt de meetapparatuur gecontroleerd op werking en accurate productieweergave. Bij melkmeters wordt in het algemeen met een watertest gecontroleerd of deze ± 0,2 kg afwijkt ten opzicht van de oorspronkelijk vastgelegde referentie. Bij melkmeetglazen toets men een vergelijkbare afwijking via een elektronisch waterpas.

Ten aanzien van de resultaten is er zowel bij de melkmeters als bij de melkmeetglazen redelijk vergelijkbaar met die van 2005. Wel valt op dat de aantallen melkmeters met afwijkingen wel duidelijk groter zijn geworden. De grotere intervallen door het inhalen van "oude"achterstanden hebben zeker invloed op. Het aantal bedrijven met een afwijking is en blijft hoog en blijft een aandachtpunt. De melkmeter is belangrijk voor goede cijfers (productiegegevens), maar is ook een essentieel onderdeel in het melkproces en het dagelijkse management. De melkmeter is o.a. belangrijk bij melkstroom gestuurde pulsatie-/stimulatiesystemen, maar ook bepalend voor het tijdstip van afnemen. Daarnaast is een goede reiniging vooral bij elektronische melkmeters zeer belangrijk. Onvoldoende reiniging kan grote invloed hebben op de werking van deze melkmeters. Denk hierbij o.a. aan bijv. minimaal één, maar soms twee zuurreinigingen per week. Let wel alle geconstateerde afwijkingen zijn nadien afgehandeld met goed resultaat. Dus na controle en/of reparatie en vervanging van onderdelen voldeden de waarden aan de norm.

Ook alle Tru-Test melkmeters worden jaarlijks door KOM gecontroleerd. In Nederland zijn momenteel nog ruim 8.000 Tru-Test meters in gebruik. De resultaten zijn in 2006 weer licht verbeterd. In 2005 voldeden in eerste instantie 9,5% van de gecontroleerde meters niet. Voor 2006 is dit verbetert tot 8,9%. Na herstel of reiniging van een beschadigd meettuitje, een onjuiste of beschadigde meterkop of vervuiling, zijn de afwijkende meters alsnog voor akkoord afgehandeld.